Home

โครงการเสริมศักยภาพทางด้านศิลปะ ART LEARNING

โครงการเสริมศักยภาพทางด้านศิลปะ ART LEARNING เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อจัดการเรียนรู้ทางด้านศิลปะให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถสูงทางด้านศิลปะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 โดยเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 จนปัจจุบัน มีการจัดกิจกรรมทางศิลปะที่น่าสนใจและมีความหลากหลาย เป็นการเพิ่มเติมประสบการณ์ในการเรียนรู้ศิลปะทั้งในด้านการทำงานศิลปะ และการรับรู้ในด้านสุนทรียะ โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านศิลปะของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ และมีโอกาสได้แสดงความสามารถทางด้านศิลปะ ทั้งในด้านการแสดงผลงานศิลปะ การแลกเปลี่ยนผลงานศิลปะ และการเผยแพร่ผลงานศิลปะในโอกาสต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรักในการทำงานศิลปะ สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง โดยได้รับความอนุเคราะห์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางด้านศิลปศึกษา จากคณาจารย์ภาควิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย