ผลงาน “The Robot” ป.3 ปีการศึกษา 2558

ด.ช.ก้องภพ
อัศวอารักษ์
ป.3/1

ด.ญ.ณิชาภัทร
โกมลบุตร
ป.3/1

ด.ญ.ธันยากานต์
ศิริไพรวัน
ป.3/1

ด.ญ.ปพิชญา
จารุชัยนิวัฒน์
ป.3/1

ด.ช.ปัณณทัต
จิตรภักดี
ป.3/1

ด.ช.ยสินทร
ปุญญวานิช
ป.3/1

ด.ญ.จิณห์วรา
ตั้งตระกูล
ป.3/2

ด.ญ.นันท์นภัส
ขันติยวิชัย
ป.3/2

ด.ญ.กรณัฏฐ์
ปิยพงศ์ไพบูลย์
ป.3/3

ด.ญ.กานต์พิชชา
โฮเว่น
ป.3/3

ด.ญ.ณัฏฐณิชา
เหรียญบริสุทธิ์
ป.3/3

ด.ญ.ปริยากร
ทวีสุขเสถียร
ป.3/3

ด.ญ.ปาณิสรา
จิตพุทธิ
ป.3/3

ด.ญ.ไปรยา
โกมลารชุน
ป.3/3

ด.ช.ภูมิรพี
กระตุฤกษ์
ป.3/3

ด.ญ.กชมน
ทองสุข
ป.3/4

ด.ญ.นิษฐกานต์
ภัทรชัยสิโรจน์
ป.3/4

ด.ญ.พรรณวดี
อภิวาทน์วิทยะ
ป.3/4

ด.ญ.รมย์ชลี
รัตนศิริวิไล
ป.3/4

ด.ญ.ชลิดา
วิวัฒนขจรสุข
ป.3/5

ด.ญ.ธันยนันท์
พูนบันดาลสิน
ป.3/5

ด.ญ.นาราภัทร
เห็นการไกล
ป.3/5

ด.ช.ชัยนันท์
จีระศิริ
ป.3/6

ด.ญ.ณิชมน
สุภัทรเกียรติ
ป.3/6

ด.ญ.นภัสสร
เริ่มหิรัญวงศ์
ป.3/6

ด.ญ.ปวริศา
เตชะบุญเกียรติ
ป.3/6

ด.ช.ปัณณธร
พินิจวงศ์วิทยา
ป.3/6

ด.ช.ปัณณวิชญ์
สิริปกรณ์ชัย
ป.3/6

ด.ญ.สิตาภรณ์
มาลากร
ป.3/6

ด.ญ.อติกานต์
รจิตรุจิเรข
ป.3/6

ด.ญ.จิตรมนัส
ลออคุณ
ป.3/7

ด.ญ.ภิญญดา
ธัญญวรรณ์
ป.3/7