ผลงาน “Galaxy Adventure ” ป.3 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ด.ช.ศิร์รัฐ ครูวัฒนเศรษฐ์ ป.3/2

ด.ญ.เบญญา โลห์วงศ์วัฒน ป.3/1

ด.ญ.ปาณัทดา แสงน้ำเพชร ป.3/1

ด.ญ.ปิติรัต โชติกุลตระกูล ป.3/1

ด.ญ.ศุภานัน เอื้อทรัพย์วศิน ป.3/1

ด.ญ.ชุติกาญจน์ มงคลวนา ป.3/2

ด.ญ.ดนุลดา เพียรวณิช ป.3/2

ด.ช.ยูเซ จารุพูนผล ป.3/2

ด.ญ.ณฐภัค ธรรมเจริญ ป.3/3

ด.ช.ศิรพัชร์ ชีวสุทธานนท์ ป.3/3

ด.ญ.ไอรินทร์ ชุณหไชยพันธุ์ ป.3/3

ด.ญ.กชพร ชลไมตรี ป.3/4

ด.ช.ฐนิตกิตติ์ วัฒนกิตติเกษม ป.3/4

ด.ช.ดนยวัฒน์ วิศิษฎ์วโรดม ป.3/4

ด.ญ.บุณลดา โกมลหิรัณย์ ป.3/4

ด.ญ.อาคิรา ลิขิตเรืองศิลป์ ป.3/4

ด.ช.อัครวินท์ สินประสูตร์ ป.3/4

ด.ช.สิทธินนท์ วงศ์สืบชาติ ป.3/5

ด.ช.ชัยรัช ฑีรฆวงศ์ ป.3/6

ด.ช.ฐิติวัชร์ บัวแย้ม ป.3/6

ด.ญ.ณัฎชารีย์ ขยิ่ม ป.3/6

ด.ช.ธรรศปริชณ์ สกุลศักดิ์ศรี ป.3/6

ด.ญ.นภัสนันท์ รณเกียรติ ป.3/6

ด.ญ.พิมพ์อร ศรีตุลารักษ์ ป.3/6

ด.ช.ภาวิต โกวิทานุพงศ์ ป.3/6

ด.ญ.รัญชิดา สุริยะพรชัยกุล ป.3/6

ด.ญ.สิรินาถ สุขสวัสดิ์ ป.3/6

ด.ญ.ณัฐธยาน์ พาณิชย์วิสัย ป.3/7

ด.ช.ธิปก ตั้งศิริพัฒน์ ป.3/7

ด.ญ.นีรธาร อัครจันทโชติ ป.3/7

ด.ญ.ปาณิสรา หาญมงคลกุล ป.3/7

ด.ช.ดรัส วรรณสารเมธา ป.3/6