About us

โครงการเสริมศักยภาพทางด้านศิลปะ ART LEARNING

          โครงการเสริมศักยภาพทางด้านศิลปะ ART LEARNING เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อจัดการเรียนรู้ทางด้านศิลปะให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถสูงทางด้านศิลปะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3-4-5 และ 6 โดยเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมกระบวนการเรียนรู้ศิลปะทั้งในด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ สุนทรียศาสตร์ ศิลปวิจารณ์และศิลปะปฏิบัติ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้เต็มตามศักยภาพการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของโครงการคือนักเรียนที่มีความสามารถสูงทางด้านศิลปะที่ผ่านการคัดเลือก การจัดตั้งโครงการนี้เพื่อเป็นการสร้างเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนศิลปะให้สามารถจัดกิจกรรมที่หลายรูปแบบได้อย่างอิสระ สามารถตอบสนองความต้องการของหลักสูตร และนักเรียนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนศิลปะอย่างเป็นรูปธรรม ระหว่างบุคลากรทางด้านศิลปะ ครูศิลปศึกษาทั้งในระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา ศิลปิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดการศึกษาทางด้านศิลปะ เช่น หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ วัดและโบราณสถาน รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะอื่นๆ ในชุมชน

          โครงการมีการจัดกิจกรรมทางศิลปะที่มีความหลากหลายและน่าสนใจทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อเป็นการเพิ่มเติมประสบการณ์ในการเรียนรู้ศิลปะให้ครอบคลุมทุกด้าน การจัดกิจกรรมศิลปะในห้องเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ทำงานศิลปะอย่างสนุกสานเพลิดเพลิน และสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานศิลปะ ซึ่งการจัดกิจกรรมศิลปะในห้องเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำงานศิลปะทั้งในระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณาจารย์จากสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งศิลปินที่มีชื่อเสียงที่ได้ให้เกียรติมาร่วมสอนศิลปะในห้องเรียนให้แก่นักเรียนในโครงการ  สำหรับการจัดกิจกรรมศิลปะนอกห้องเรียนเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาการรับรู้ในด้านสุนทรียศาสตร์ให้แก่นักเรียน โดยนำนักเรียนไปเยี่ยมชมหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ บ้านศิลปิน การพบปะและสนทนากับศิลปิน เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การชื่นชมความงาม และการเห็นคุณค่าของงานศิลปะ การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานศิลปะ และผลงานศิลปะของศิลปิน

ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560