ผลงาน “My Bed Room” ป.5 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ด.ญ.ณัฐธยาน์ วัฒนไพลิน ป.5/1

ด.ญ.ธนัชญา คมกฤษ ป.5/1

ด.ช.พสุ วิเศษสุวรรณ ป.5/1

ด.ช.วรทัศน์ หาญชาญพานิชย์ ป.5/1

ด.ช.วรภัทร์ วิริยะโกวิทยา ป.5/1

ด.ช.ชวาล ประทินทอง ป.5/2

ด.ญ.ณัฐสิร์ตา ลักขณานุกุล ป.5/2

ด.ญ.ธีรดา สุริยผล ป.5/2

ด.ญ.เอมญาดา ตั้งพสุธาดล ป.5/2

ด.ช.คุณัชญ์ ไทรงาม ป.5/3

ด.ช.จิรพัฒน์ วิวัฒนขจรสุข ป.5/3

ด.ช.ธนัช งามเกษมสุข ป.5/3

ด.ญ.นาฬิ ตรีพรชัยศักดิ์ ป.5/3

ด.ญ.ภานุชญา เรืองรัติ ป.5/3

ด.ช.อริยะ ธรรมกันมา ป.5/3

ด.ญ.จิรัชญา เหมรัญช์โรจน์ ป.5/4

ด.ช.ธันย์ พิทักษ์ศฤงคาร ป.5/4

ด.ญ ประณิตา อุทัยเฉลิม ป.5/4

ด.ญ.ปลื้มกมล ทองคำ ป.5/4

ด.ญ.ณสิริ ตั้งจาตุรนต์รัศมี ป.5/5

ด.ช.ธรรม์ คณีกุล ป.5/5

ด.ญ.ปุญญาภา เรืองวิริยะ ป.5/5

ด.ญ.ลภัสสร พรหมดำ ป.5/5

ด.ญ.ฬียากร อัศวนิเวศน์ ป.5/5

ด.ช.อชิรสิทธิ์ มหาสิทธิ์สิริ ป.5/5

ด.ญ.นพธีรา คงมะลวน ป.5/6

ด.ช.ปัณณวิชญ์ บูรณะกิจไพบูลย์ ป.5/6

ด.ญ.รินรดา ลิขิตปัญญารัตน์ ป.5/6

ด.ญ.เอริปาณ อัศวโสภณ ป.5/6

ด.ช.ณัคชภัทร นำศิริกุล ป.5/7

ด.ช.ธนกร ตั้งเจตน์ ป.5/7

ด.ช.ภูริภัทร ตั้งสืบกุล ป.5/7

ด.ญ.สาริศา อิฐงาม ป.5/7

ด.ญ.สิรินดา ชีวมงคล ป.5/7

Leave a Reply