ผลงาน “Me inspired by Gustave Klim” ป.4 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ด.ช.กันตภณ ประสานสุข ป.4/1

ด.ญ.ณฐมน เนื่องจำนงค์ ป.4/1

ด.ช.ธนัชพร กิตติวงษ์วิวัฒน์ ป.4/1

ด.ช.กิตติคุณ วงศ์สว่าง ป.4/2

ด.ญ.ณญากร กำจรกิจการ ป.4/2

ด.ญ.ปริม ศรีแสงนาม ป.4/2

ด.ญ.ภวริศา เลิศลุมพลีพันธุ์ ป.4/2

ด.ช.วัชรวิชย์ พงษ์ไพรัช ป.4/2

ด.ช.ทศ บวรวาณิชย์ ป.4/3

ด.ช.ไทธัญ วังปีติ ป.4/3

ด.ญ.ปัญญาภรณ์ กีรติสุทธิสาธร ป.4/3

ด.ญ.เมืองเพชร ทั้งพรม ป.4/3

ด.ญ.อรกัญญา วงษ์ปัญญา ป.4/3

ด.ช.คมณ์เมษช์ มั่งคั่ง ป.4/4

ด.ญ.ณัชชา วาสนาประดิษฐ์ ป.4/4

ด.ช.ธนินกิตติ์ ประสิทธิ์ดำรง ป.4/4

ด.ญ.นันท์ณรัตน์ ลีลาวรพันธุ์ ป.4/4

ด.ช.ศมวัต ศิริบุญฤทธิ์ ป.4/4

ด.ญ.ธนนนท์ สวัสดิ์พานิช ป.4/5

ด.ช.ธารธรรม เรืองวุฒิสกุลชัย ป.4/5

ด.ญ.ธีดา ปัทมสันติวงศ์ ป.4/5

ด.ญ.นพภัสสร ศิลปอาชา ป.4/5

ด.ช.นรวิชญ์ ลิ้มพรรัตน์ ป.4/5

ด.ญ.ภรพรรณกรณ์ สกุลศักดิ์ศรี ป.4/5

ด.ช.ณพล เหมพรรณไพเราะ ป.4/6

ด.ญ.ธัญญรัศม์ เรืองธีรสันติ ป.4/6

ด.ญ.นภัสนันท์ สุเมธพิมลชัย ป.4/6

ด.ญ.พัทธ์ธีรา อรพิมพันธ์ ป.4/6

ด.ญ.อารดา เอกโองการ ป.4/6

ด.ญ.เขมจิรา จิราวัฒนอนันต์ ป.4/7

ด.ช.ราชพฤกษ์ พอล มาร์เซลล่า ป.4/7

ด.ช.สุรพิชญ์ อรุณสวัสดิ์วงศ์ ป.4/7

Leave a Reply