ผลงาน “จิตรกรรมไทย” ป.6 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ด.ช.ชัยรัช ฑีรฆวงศ์ ป.6/1

ด.ช.ฐิติวัชร์ บัวแย้ม ป.6/1

ด.ญ.ณัฎชารีย์ ขยิ่ม ป.6/1

ด.ช.ดรัส วรรณสารเมธา ป.6/1

ด.ช.ธรรศปริชณ์ สกุลศักดิ์ศรี ป.6/1

ด.ญ.นภัสนันท์ รณเกียรติ ป.6/1

ป.6/1

ด.ช.ภาวิต โกวิทานุพงศ์ ป.6/1

ด.ญ.สิรินาถ สุขสวัสดิ์ ป.6/1

ด.ญ.บุณลดา โกมลหิรัณย์ ป.6/2

ด.ญ.ศุภานัน เอื้อทรัพย์วศิน ป.6/2

ด.ญ.ชุติกาญจน์ มงคลวนา ป.6/3

ด.ญ.ณฐภัค ธรรมเจริญ ป.6/3

ด.ญ.ปาณิสรา หาญมงคลกุล ป.6/3

ด.ช.ยูเซ จารุพูนผล ป.6/3

ด.ช.สิทธินนท์ วงศ์สืบชาติ ป.6/3

ด.ญ.อาคิรา ลิขิตเรืองศิลป์ ป.6/3

ด.ญ.กชพร ชลไมตรี ป.6/4

ด.ช.ฐนิตกิตติ์ วัฒนกิตติเกษม ป.6/4

ด.ช.ดนยวัฒน์ วิศิษฎ์วโรดม ป.6/4

ด.ช.ศิรพัชร์ ชีวสุทธานนท์ ป.6/4

ด.ช.อัครวินท์ สินประสูตร์ ป.6/4

ด.ญ.ดนุลดา เพียรวณิช ป.6/5

ด.ญ.นีรธาร อัครจันทโชติ ป.6/5

ด.ช.ธิปก ตั้งศิริพัฒน์ ป.6/6

ด.ญ.ไอรินทร์ ชุณหไชยพันธุ์ ป.6/6

ด.ญ.ณัฐธยาน์ พาณิชย์วิสัย ป.6/7

ด.ญ.เบญญา โลห์วงศ์วัฒน ป.6/7

ด.ช.ศิร์รัฐ ครูวัฒนเศรษฐ์ ป.6/7

ด.ญ.สรินญาดา คุ้มกิตติพร ป.6/7