ผลงาน “วาดภาพนอกสภานที่ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ” ป.5 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ด.ญ.ณิศวรา ปิยะรัตนพิพัฒน์ ป.5/1

ด.ช.ปิยกริษฐ์ มหาสิทธิ์สิริ ป.5/1

ด.ญ.พิริยาภรณ์ มหัทธนกุล ป.5/2

ด.ญ.ภทรีดา ภัทราดูลย์ ป.5/2

ด.ช.ชวัลวิทย์ ตั้งวงศ์ศิริ ป.5/4

ด.ญ.ณิชานันท์ ทรัพย์สมพล ป.5/4

ด.ญ.มาวิตรา เตชพลกุล ป.5/4

ด.ญ.พัทธนันท์ ลีลาวัฒนาพาณิชย์ ป.5/4

ด.ญ.ดากานดา โกเมนเอก ป.5/4

ด.ญ.ธัชพรรณ อุณฑพันธุ์ ป.5/4

ด.ญ.ศศิรัศมิ์ พรไพศาลสุข ป.5/4

ด.ญ.ดโรฑี ธรรมารักษ์ ป.5/4

ด.ช.เจษฎา พงศ์ภัณฑารักษ์ ป.5/5

ด.ญ.นลิน ศิริขันธ์ ป.5/5

ด.ญ.สุกฤตา กุละพัฒน์ ป.5/5

ด.ช.นิธิวัตต์ ทรัพย์สินบูรณะ ป.5/6

ด.ญ.ปัญญดา แสงสายัณห์ ป.5/6

ด.ญ.ณัฏฐพิชา พิมพ์สารี ป.5/7

ด.ญ.ตฤรณสร หวังจิรนิรันดร์ ป.5/7

ด.ญ.ปพิชญา คุ้มเมธา ป.5/7

ด.ญ.กานต์สินี จักรเสมาสถิตกุล ป.5/7

Leave a Reply