ผลงาน “Landscape reproduction / Paul Gauguin” ป.6 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ด.ญ.ชัญญา จิรภาวสุทธิ์ ป.6/1

ด.ช.ชัยนันท์ จีระศิริ ป.6/1

ด.ญ.ณิชมน สุภัทรเกียรติ ป.6/1

ด.ญ.นภัสสร เริ่มหิรัญวงศ์ ป.6/1

ด.ญ.ปวริศา เตชะบุญเกียรติ ป.6/1

ด.ช.ปัณณธร พินิจวงศ์วิทยา ป.6/1

ด.ช.ปัณณวิชญ์ สิริปกรณ์ชัย ป.6/1

ด.ญ.อติกานต์ รจิตรุจิเรข ป.6/1

ด.ญ.จินณ์จุฑาห์ วรรณศิริกุล ป.6/1

ด.ญ.ธันยนันท์ พูนบันดาลสิน ป.6/2

ด.ช.วณิช เชี่ยววณิชชา ป.6/2

ด.ญ.ณิชาภัทร โกมลบุตร ป.6/3

ด.ญ.นาราภัทร เห็นการไกล ป.6/3

ด.ญ.จิตรมนัส ลออคุณ ป.6/4

ด.ญ.ธันยากานต์ ศิริไพรวัน ป.6/4

ด.ญ.รมย์ชลี รัตนศิริวิไล ป.6/4

ด.ญ.ณัฏฐณิชา เหรียญบริสุทธิ์ ป.6/5

ด.ญ.นิษฐกานต์ ภัทรชัยสิโรจน์ ป.6/5

ด.ช.ปัณณทัต จิตรภักดี ป.6/5

ด.ญ.พัชรีพร บุญวัน ป.6/5

ด.ช.ยสินทร ปุญญวานิช ป.6/5

ด.ญ.กานต์พิชชา โฮเว่น ป.6/6

ด.ญ.ชมชนก จัมมวานิชกุล ป.6/6

ด.ญ.กรณัฏฐ์ ปิยพงศ์ไพบูลย์ ป.6/7

ด.ญ.พรรณวดี อภิวาทน์วิทยะ ป.6/7

ด.ญ.ภิญญดา ธัญญวรรณ์ ป.6/7

ด.ญ.อาคิรา รัตนาธาร ป.6/7