ผลงาน “ภาพพิมพ์กระจก-สัตว์ในจินตนาการ” ป.6 ปีการศึกษา 2560

ด.ญ.ณิชาภัทร
ขยิ่ม
ป.6/1

ด.ช.ธีทัต
อัศวพิภพ
ป.6/1

ด.ช.บรมกร
วรรณสารเมธา
ป.6/1

ด.ช.ปภังกร
หวังชูเชิดกุล
ป.6/1

ด.ญ.พิมพ์มาดา
อภิเวสสะ
ป.6/1

ด.ญ.วริศนันท์
ใจวีระวัฒนา
ป.6/1

ด.ญ.วาริชยา
เดชะรินทร์
ป.6/1

ด.ญ.ฐิติกา
ตันติคุณ
ป.6/3

ด.ญ.น้ำมนต์
พิทยรัตน์เสถียร
ป.6/3

ด.ช.พัสกร
รชตะวิวรรธน์
ป.6/3

ด.ช.ฐิติวัฒน์
คุ้มคง
ป.6/4

ด.ญ.ณภัทร
วรพิเชฐ
ป.6/4

ด.ญ.เฟลิเซีย ณัฐษณา
บุทเชอร์
ป.6/4

ด.ช.ธานนท์
เอี่ยมจตุรภัทร
ป.6/5

ด.ช.ธีรภาส
อภินันท์กูล
ป.6/5

ด.ช.ปัณณวิชญ์
จิตรตั้งตรง
ป.6/5

ด.ญ.พรีศา
กุลละวณิชย์
ป.6/5

ด.ช.วรกันต์
สิงห์ทวีศักดิ์
ป.6/5

ด.ช.คณธัช
อุบลสิงห์
ป.6/6

ด.ช.พงศภัค
อรุณสวัสดิ์วงศ์
ป.6/6

ด.ช.พงศกร
โลหะศิริวัฒน์
ป.6/5

ด.ญ.พิมพ์ภัค
ศิริสุข
ป.6/6

ด.ญ.กัญนล
อร่ามกุล
ป.6/7

ด.ญ.ณัฐกานต์
บาลมงคล
ป.6/7

ด.ช.ณัฐศรัณย์
โพธิยะราช
ป.6/7

Leave a Reply