ผลงาน “พระราชวังพญาไท” ป.5 ปีการศึกษา 2560

ด.ญ.กานต์พิชชา
โฮเว่น
ป.5/1

ด.ญ.ณิชาภัทร
โกมลบุตร
ป.5/1

ด.ญ.ปาณิสรา
จิตพุทธิ
ป.5/1

ด.ญ.ณัฏฐณิชา
เหรียญบริสุทธิ์
ป.5/2

ด.ญ.พรรณวดี
อภิวาทน์วิทยะ
ป.5/2

ด.ญ.ภิญญดา
ธัญญวรรณ์
ป.5/2

ด.ญ.รมย์ชลี
รัตนศิริวิไล
ป.5/2

ด.ญ.กรณัฏฐ์
ปิยพงศ์ไพบูลย์
ป.5/3

ด.ญ.ชลิดา
วิวัฒนขจรสุข
ป.5/3

ด.ญ.ปริยากร
ทวีสุขเสถียร
ป.5/3

ด.ช.ยสินทร
ปุญญวานิช
ป.5/3

ด.ช.ชัยนันท์
จีระศิริ
ป.5/4

ด.ญ.ณิชมน
สุภัทรเกียรติ
ป.5/4

ด.ญ.นภัสสร
เริ่มหิรัญวงศ์
ป.5/4

ด.ญ.ปวริศา
เตชะบุญเกียรติ
ป.5/4

ด.ช.ปัณณธร
พินิจวงศ์วิทยา
ป.5/4

ด.ช.ปัณณวิชญ์
สิริปกรณ์ชัย
ป.5/4

ด.ญ.อติกานต์
รจิตรุจิเรข
ป.5/4

ด.ญ.ธันยนันท์
พูนบันดาลสิน
ป.5/5

ด.ญ.นิษฐกานต์
ภัทรชัยสิโรจน์
ป.5/5

ด.ช.ก้องภพ
อัศวอารักษ์
ป.5/6

ด.ญ.จิณห์วรา
ตั้งตระกูล
ป.5/6

ด.ญ.จิตรมนัส
ลออคุณ
ป.5/6

ด.ญ.ธันยากานต์
ศิริไพรวัน
ป.5/6

ด.ญ.นาราภัทร
เห็นการไกล
ป.5/6

ด.ช.ปัณณทัต
จิตรภักดี
ป.5/6

ด.ช.ภูมิรพี
กระตุฤกษ์
ป.5/6

ด.ญ.อาคิรา
รัตนาธาร
ป.5/6

ด.ญ.ปุญชรัสมิ์
จารุชัยนิวัฒน์
ป.5/7

Leave a Reply