ผลงาน “พระบรมรูป 2 รัชกาล และ หอประชุมจุฬาฯ” ป.6 ปีการศึกษา 2559

ด.ญ.ธันยพร
สกุลกิตติยุต
ป.6/1

ด.ช.บัณฑัต
เข็มทอง
ป.6/1

ด.ญ.รชยา
ศิริประสาทสุข
ป.6/1

ด.ญ.อธินี
สุทธิวโรตมะกุล
ป.6/1

ด.ช.กฤตภาส
อภินันท์กูล
ป.6/2

ด.ช.กษิดิศ
นิตย์วิบูลย์
ป.6/2

ด.ช.วนา
แสงสายัณห์
ป.6/2

ด.ญ.ณัฐสินี
หวังธรรมเกื้อ
ป.6/3

ด.ญ.ณิศศา
โจวรางกูร
ป.6/3

ด.ญ.ชนิดาภา
เหลืองเลิศไพบูลย์
ป.6/4

ด.ญ.ชลิดา
วิจิตรทัญนุกูล
ป.6/4

ด.ช.นัทพล
โกมลารชุน
ป.6/4

ด.ญ.ปณตพร
หวังวรภิญโญ
ป.6/4

ด.ญ.ปวรดา
วีรวรรณ
ป.6/4

ด.ญ.ปารมิตา
นามสุบิน
ป.6/4

ด.ญ.ปาลิดา
รงคพิชญ์
ป.6/4

ด.ญ.ภีรดา
วรรณศิริกุล
ป.6/4

ด.ช.ชนะชัย
โลหะทรัพย์ทวี
ป.6/5

ด.ญ.ชลิดา
สมพลวัฒนา
ป.6/5

ด.ญ.ณัฐวรา
ลิ้มวิศิษฏ์สกุล
ป.6/5

ด.ญ.จิณห์จุฑา
เหลืองเลิศไพบูลย์
ป.6/6

ด.ช.ชัยชนะ
โลหะทรัพย์ทวี
ป.6/6

ด.ญ.นีรา
ปีติวิวัฒน์
ป.6/6

ด.ญ.ปติญธร
คุ้มเมธา
ป.6/6

ด.ญ.วรนน
วจะโนภาส
ป.6/6

ด.ญ.วรวลัญช์
ศรีตุลารักษ์
ป.6/6

ด.ญ.ธัญชนก
จันทร์เคารพคุณ
ป.6/7

ด.ช.เมธัส
จิรปัญญาวงศ์
ป.6/7