ผลงาน “สมเด็จพระเทพฯ” ป.6 ปีการศึกษา 2558

ด.ญ.ปาลิน
ตัณฑเกษม
ป.6/1

ด.ช.รวีภัทร์
กฤษฤานนท์
ป.6/1

ด.ญ.พรญาณี
วุฒิพุธนันท์
ป.6/2

ด.ญ.สาริศา
ปกพัฒนกุล
ป.6/2

ด.ญ.เขมภิญญา
วิจิตรกาญจน์
ป.6/3

ด.ช.ชัยธรภัทร์
ศุภเกียรติบัญชร
ป.6/3

ด.ญ.ฐิวรินท์
สุดใจประภารัตน์
ป.6/3

ด.ญ.นภัสสร
หทัยวิทวัส
ป.6/3

ด.ญ.ปิ่นปินัทธ์
ประสิทธิ์วรนันท์
ป.6/3

ด.ญ.จินต์จุฑา
สันตะวานนท์
ป.6/4

ด.ญ.เจตนิพิฐ
คุ้มคง
ป.6/4

ด.ญ.ณฐิตา
คณาวัฒนไชย
ป.6/4

ด.ญ.ณัฐนรี
ทวีสุขเสถียร
ป.6/4

ด.ช.เนตต์
ศิวะโกศิษฐ
ป.6/4

ด.ช.วีรฉัตร
หงษ์สืบชาติ
ป.6/4

ด.ญ.จิดาภา
รุ่งนิรัติศัย
ป.6/5

ด.ญ.ชนม์นิภา
ตันติปัญญาเทพ
ป.6/5

ด.ญ.ชุณห์จิรัสย์
เรียงโรจน์พิทักษ์
ป.6/5

ด.ช.ณัฐนนท์
พงศ์พันธุ์ลักษณ์
ป.6/5

ด.ญ.ปุณนดา
แพร่แสงเอี่ยม
ป.6/5

ด.ญ.ทักษอร
องค์พิพัฒนกุล
ป.6/6

ด.ญ.เพียงพัชร
กิจหิรัญวงศ์
ป.6/6

ด.ญ.ภรภัทร์
วรรณสันทัด
ป.6/6

ด.ช.ภฤศ
กาญจนาภรณ์
ป.6/6

ด.ญ.อัญญาวีร์
ลิขิตปัญญวัฒน์
ป.6/6

ด.ญ.อาทิมา
โรจนกมลสันต์
ป.6/6

ด.ญ.ชุติมณฑน์
โลหะกิจสงคราม
ป.6/7

ด.ญ.ณัฐนันท์
ธันโยดม
ป.6/7

ด.ญ.ธนภรณ์
มาจุฬา
ป.6/7

ด.ญ.แพรวา
อริยชาญศิลป์
ป.6/7