ผลงาน “อาชีพในฝัน” ป.2 ปีการศึกษา 2557

ด.ญ.ณิชมน
สุภัทรเกียรติ
ป.2/1

ด.ญ.ปริยากร
ทวีสุขเสถียร
ป.2/1

ด.ญ.ปวริศา
เตชะบุญเกียรติ
ป.2/1

ด.ช.ปัณณธร
พินิจวงศ์วิทยา
ป.2/1

ด.ญ.ไปรยา
โกมลารชุน
ป.2/1

ด.ญ.รมย์ชลี
รัตนศิริวิไล
ป.2/2

ด.ช.ก้องภพ
อัศวอารักษ์
ป.2/3

ด.ญ.ปพิชญา
จารุชัยนิวัฒน์
ป.2/3

ด.ญ.ปาณิสรา
จิตรพุทธ
ป.2/3

ด.ญ.อติกานต์
รจิตรุจิเรข
ป.2/3

ด.ญ.กชมน
ทองสุข
ป.2/4

ด.ญ.กรณัฏฐ์
ปิยพงศ์ไพบูลย์
ป.2/4

ด.ญ.ธันยากานต์
ศิริไพรวัน
ป.2/4

ด.ญ.โปรดปราน
ธรรมาภรณ์พิลาศ
ป.2/4

ด.ญ.พรรณวดี
อภิวาทน์วิทยะ
ป.2/4

ด.ญ.สิตาภรณ์
มาลากร
ป.2/4

ด.ญ.จิณห์วรา
ตั้งตระกูล
ป.2/5

ด.ญ.จิตรมนัส
ลออคุณ
ป.2/5

ด.ญ.ชลิดา
วิวัฒนขจรสุข
ป.2/5

ด.ญ.ภิญญดา
ธัญญวรรณ์
ป.2/5

ด.ช.ยสินทร
ปุญญวานิช
ป.2/5

ด.ญ.กานต์พิชชา
โฮเว่น
ป.2/6

ด.ญ.ณิชาภัทร
โกมลบุตร
ป.2/6

ด.ญ.ณัฏฐณิชา
เหรียญบริสุทธิ์
ป.2/7

ด.ญ.ธันยนันท์
พูนบันดาลสิน
ป.2/7

ด.ญ.นันท์นภัส
ขันติยวิชัย
ป.2/7

ด.ญ.นาราภัทร
เห็นการไกล
ป.2/7

ด.ช.ปัณณทัต
จิตรภักดี
ป.2/7

ด.ช.ปัณณวิชญ์
สิริปกรณ์ชัย
ป.2/7