ผลงาน “สนุกกับภาพพิมพ์” ป.3 ปีการศึกษา 2556

ด.ญ.ชลิดา
สมพลวัฒนา
ป.3/1

ด.ช.ธนิก
น้อยหมื่นไวย
ป.3/1

ด.ช.นัทพล
โกมลารชุน
ป.3/1

ด.ช.ปุณณ์
ธรรมาภรณ์พิลาศ
ป.3/1

ด.ญ.วรนน
วจะโนภาส
ป.3/1

ด.ญ.จิณห์จุฑา
เหลืองเลิศไพบูลย์
ป.3/2

ด.ญ.ปรินร์ทิตตา
ตั้งพงศ์สิริกุล
ป.3/2

ด.ญ.ปัญญ์รวี
อัศวกุล
ป.3/2

ด.ญ.แพร
พงษ์พิบูลย์
ป.3/2

ด.ญ.ภีรดา
วรรณศิริกุล
ป.3/2

ด.ญ.นีรา
ปีติวิวัฒน์
ป.3/3

ด.ช.พุฒิเมธ
กิจจารุวรรณกุล
ป.3/3

ด.ช.วนา
แสงสายันห์
ป.3/3

ด.ญ.อธินี
สุทธิวโรตมะกุล
ป.3/3

ด.ช.ชัยชนะ
โลหะทรัพย์ทวี
ป.3/4

ด.ช.กษิดิศ
เอื้อประโยชน์กิจ
ป.3/5

ด.ญ.ณัฐสินี
หวังธรรมเกื้อ
ป.3/5

ด.ญ.ธันยพร
สกุลกิตติยุต
ป.3/5

ด.ญ.ปติญธร
คุ้มเมธา
ป.3/5

ด.ญ.ปารมิตา
นามสุบิน
ป.3/5

ด.ญ.รชยา
ศิริประสาทสุข
ป.3/5

ด.ช.กฤตภาส
อภินันท์กูล
ป.3/6

ด.ญ.ณิศศา
โจวรางกูร
ป.3/6

ด.ญ.ปณตพร
หวังวรภิญโญ
ป.3/6

ด.ญ.สุพิชญาณ์
เหมรัญช์โรจน์
ป.3/6

ด.ช.ชนะชัย
โลหะทรัพย์ทวี
ป.3/7

ด.ญ.ณัฐพร
ประสิทธิ์ดำรง
ป.3/7