ผลงาน “วัดพระเชตุพนฯ” ป.6 ปีการศึกษา 2556

ด.ญ.พัทธนันท์
แสนทองประเสริฐ
ป.6/1

ด.ญ.สุกฤตา
โพธิ์ตระการ
ป.6/1

ด.ช.อัครพล
ธนวัฒนาเจริญ
ป.6/1

ด.ช.จิรเมธ
มโนพาประเสริฐ
ป.6/2

ด.ญ.ชาลิสา
วิภววาณิชย์
ป.6/2

ด.ญ.ณัฐณิชา
เทพสิทธา
ป.6/2

ด.ญ.ณัฐวรา
วงศ์เรืองชัยกุล
ป.6/2

ด.ช.ณัฐกร
โชคดีสถาพร
ป.6/3

ด.ช.ณัฐสิทธิ์
ศิริงามเพ็ญ
ป.6/3

ด.ช.พิชญะ
ธีรารัตน์ตระกูล
ป.6/3

ด.ญ.นภนรี
สุวรรณโอภาสกุล
ป.6/4

ด.ช.ปาณัสม์
เศวตปิยะกุล
ป.6/4

ด.ญ.พรหทัย
กมลสุธีชัย
ป.6/4

ด.ญ.ศิวปรียา
ชุ่มเมืองเย็น
ป.6/4

ด.ญ.นภัสภรณ์
สิริชุมชอบกุล
ป.6/5

ด.ญ.ปัญญฎา อมีเลีย
เสรีภาพ
ป.6/5

ด.ญ.สิริเพ็ญ
ชัยสุรินทร์
ป.6/5

ด.ญ.ษุภาพิชย์
สุเบญจา
ป.6/5

ด.ญ.จีรนาถ
รุ่งโรจน์ธนกุล
ป.6/6

ด.ญ.ณัฐรินีย์
ลิมป์ศุภวาณิช
ป.6/6

ด.ช.ธนัท
ชีวชื่น
ป.6/6

ด.ช.พฤกษ์
มัธยมจันทร์
ป.6/6

ด.ญ.แพมเมล่า พนิดา
วิชิรมาลา
ป.6/6

ด.ช.วรชิต
มงคลอจลา
ป.6/6

ด.ญ.ศิรดา
ลักษณะสิริศักดิ์
ป.6/6

ด.ญ.สุรวดี
ตรีเทพจุลยากูล
ป.6/6

ด.ญ.ณิชาพร
จิรพงศานานุรักษ์
ป.6/7

ด.ญ.หทัยธนิต
ธงทอง
ป.6/7

ด.ญ.อนัญญา
แจ่มแจ้ง
ป.6/7