ผลงาน “My Monster” ป.2 ปีการศึกษา 2556

ชื่อภาพ : CUD 55th Anniversary 1
เทคนิค : Oil Pastel

ชื่อภาพ : CUD 55th Anniversary 2
เทคนิค : Oil Pastel

ด.ญ.ญานิชดาภา
พรวิเศษกุล
ป.2/1

ด.ญ.ณิชาภัทร
ขยิ่ม
ป.2/1

ด.ช.ธีทัต
อัศวพิภพ
ป.2/1

ด.ช.บรมกร
วรรณสารเมธา
ป.2/1

ด.ช.ปภังกร
หวังชูเชิดกุล
ป.2/1

ด.ญ.ปัณณิกา
เค้าสงวนศิลป์
ป.2/1

ด.ญ.พิมพ์มาดา
อภิเวสสะ
ป.2/1

ด.ญ.วาริชยา
เดชะรินทร์
ป.2/1

ด.ญ.น้ำมนต์
พิทยรัตน์เสถียร
ป.2/2

ด.ช.ปัณณวิชญ์
จิตรตั้งตรง
ป.2/2

ด.ช.พัสกร
รชตะวิวรรธน์
ป.2/2

ด.ญ.ญาดา
วจีนุรักษากุลชัย
ป.2/3

ด.ช.พงศภัค
อรุณสวัสดิ์วงศ์
ป.2/3

ด.ญ.กัญนล
อร่ามกุล
ป.2/4

ด.ญ.ฐิติกา
ตันติคุณ
ป.2/4

ด.ช.ธานนท์
เอี่ยมจตุรภัทร
ป.2/4

ด.ญ.พิมพ์ภัค
ศิริสุข
ป.2/4

ด.ช.วีรวิชญ์
หทัยวิทวัส
ป.2/4

ด.ช.คริษฐ
ดำรงศิริ
ป.2/5

ด.ญ.ณภัทร
วรพิเชฐ
ป.2/5

ด.ญ.อิสรีย์
สงวนทรัพย์
ป.2/5

ด.ช. ฐิติวัฒน์
คุ้มคง
ป.2/6

ด.ญ.ณัฏฐณิชา
ภู่นภานนท์
ป.2/6

ด.ช.ณัฐศรัณย์
โพธิยะราช
ป.2/6

ด.ช.ธีรภาส
อภินันท์กูล
ป.2/6

ด.ช.วรกันต์
สิงห์ทวีศักดิ์
ป.2/6

ด.ช.คณธัช
อุบลสิงห์
ป.2/7

ด.ญ.ญาณ์นรี
พิทักษ์พรไพศาล
ป.2/7

ด.ญ.วิภาภรณ์สิริ
วามะสุรีย์
ป.2/7