ผลงาน “หุ่นนิ่ง (สีอะคริลิค)” ป.6 ปีการศึกษา 2555

ด.ช.ฉัตริน
จูงฉัตราภรณ์
ป.6/1

ด.ญ.เมธาพร
กนกวรานนท์
ป.6/1

ด.ญ.สิรีธร
องค์พิพัฒนกุล
ป.6/1

ด.ญ.กิรณา
หลายธนานนท์
ป.6/2

ด.ช.ธีร์ธวัช
สุทธิวโรตมะกุล
ป.6/2

ด.ญ.รินรดา
ตรีกาลนนท์
ป.6/2

ด.ญ.ฤทัยชนก
ธรรมโกวิท
ป.6/3

ด.ญ.วิภูษิตา
ประเสริฐศิริโรจน์
ป.6/3

ด.ญ.ณัฐภรณ์
ตรีเทพจุลยากูล
ป.6/4

ด.ช.ทิศทอง
จรูญเมธี
ป.6/4

ด.ญ.จิรัชฌา
สิมธาราแก้ว
ป.6/5

ด.ญ.ปรัษฐา
ศรีศิลปนันท์
ป.6/5

ด.ญ.พิชญ์สินี
ลิ่มประสิทธิอิสระ
ป.6/5

ด.ช.อภิรักษ์
เมืองเกษม
ป.6/5

ด.ญ.อัญรินทร์
ฉัตรคีรีรัตน์
ป.6/5

ด.ช.อิทธิวัฒน์
บาลมงคล
ป.6/5

ด.ช.ก้องภพ
ลิมทรง
ป.6/6

ด.ญ.ใจฟ้า
กาญจนจงกล
ป.6/6

ด.ญ.ชนิภรณ์
กองเกตุใหญ่
ป.6/6

ด.ช.ธงทอง
ธงทอง
ป.6/6

ด.ญ.วิมลมาน
จงสถิตย์วัฒนา
ป.6/6

ด.ช.กันตกฤษฏิ์
ตั้งพงศ์สิริกุล
ป.6/7

ด.ญ.พรรณมาศ
สุขเจริญ
ป.6/7

ด.ญ.ภาวินี
อิ่มบุญตา
ป.6/7

ด.ญ.วีรินท์
ดำรงค์กิจการ
ป.6/7

ด.ช.วีร์
ราชากรกิจ
ป.6/7