ผลงาน “We are ASEAN” ป.3 ปีการศึกษา 2555

ด.ญ.เขมภิญญา
วิจิตรกาญจน์
ป.3/1

ด.ญ.ชนิดาภา
ถมังรักษ์สัตว์
ป.3/1

ด.ช.เนตต์
ศิวะโกศิษฐ
ป.3/1

ด.ญ.จิดาภา
รุ่งนิรัติศัย
ป.3/2

ด.ช.ชัยธรภัทร์
ศุภเกียรติบัญชร
ป.3/2

ด.ช.ณัฐนนท์
พงศ์พันธุ์ลักษณ์
ป.3/2

ด.ญ.ลภัสพัณณ์
ลีวุฒินันท์
ป.3/2

ด.ญ.ข้าวหอม
พิทยรัตน์เสถียร
ป.3/3

ด.ญ.อาทิมา
โรจนกมลสันต์
ป.3/3

ด.ญ.ชุณห์จิรัสย์
เรียงโรจน์พิทักษ์
ป.3/4

ด.ญ.ชุติมณฑน์
โลหะกิจสงคราม
ป.3/4

ด.ญ.ณัฐนันท์
ธันโยดม
ป.3/4

ด.ช.รวีภัทร์
กฤษฤานนท์
ป.3/4

ด.ญ.อมิตา อัญญา
นาควิเชียร คริช
ป.3/4

ด.ญ.ณัฐนรี
ทวีสุขเสถียร
ป.3/5

ด.ญ.ทักษอร
องค์พิพัฒนกุล
ป.3/5

ด.ญ.ธนภรณ์
มาจุฬา
ป.3/5

ด.ญ.นภัสสร
หทัยวิทวัส
ป.3/5

ด.ญ.พรญาณี
วุฒิพุธนันท์
ป.3/5

ด.ช.มหานคร
เตชะมณี
ป.3/5

ด.ญ.รุจรวี
ธนะจินดาวงษ์
ป.3/5

ด.ญ.จินต์จุฑา
สันตะวานนท์
ป.3/6

ด.ญ.ใจใส
สกุลวิระ
ป.3/6

ด.ญ.ชนม์นิภา
ตันติปัญญาเทพ
ป.3/6

ด.ช.วีรฉัตร
หงษ์สืบชาติ
ป.3/6

ด.ญ.สาริศา
ปกพัฒนกุล
ป.3/6

ด.ญ.ปุณนดา
แพร่แสงเอี่ยม
ป.3/7