ผลงาน “สัตว์ในจินตนาการ” ป.2 ปีการศึกษา 2554

ด.ญ.สาริศา
ปกพัฒนกุล
ป.2/1

ด.ช.รวีภัทร์
กฤษฤานนท์
ป.2/1

ด.ช.ณัฐนนท์
พงศ์พันธุ์ลักษณ์
ป.2/1

ด.ญ.รุจรวี
ธนะจินดาวงษ์
ป.2/2

ด.ญ.เขมภิญญา
วิจิตรกาญจน์
ป.2/2

ด.ช.เนตต์
ศิวะโกศิษฐ์
ป.2/3

ด.ญ.นภัสสร
หทัยวิทวัส
ป.2/3

ด.ญ.ชุณห์จิรัสย์
เรียงโรจน์พิทักษ์
ป.2/4

ด.ญ.ชนม์นิภา
ตันติปัญญาเทพ
ป.2/4

ด.ญ.พรญาณี
วุฒิพุธนันท์
ป.2/4

ด.ญ.ชนิดาภา
ถมังรักษ์สัตว์
ป.2/4

ด.ญ.ณัฐนรี
ทวีสุขเสถียร
ป.2/5

ด.ช.ณภัทร
ธานินทร์
ป.2/5

ด.ญ.ณัฐนันท์
ธันโยดม
ป.2/6

ด.ญ.จิดาภา
รุ่งนิรัติศัย
ป.2/6

ด.ญ.ใจใส
สกุลวิระ
ป.2/6

ด.ญ.อาทิมา
โรจนกมลสันต์
ป.2/7

ด.ช.ชัยธรภัทร์
ศุภเกียรติบัญชร
ป.2/7

ด.ญ.ทักษอร
องค์พิพัฒนกุล
ป.2/7

ด.ญ.ปุณนดา
แพร่แสงเอี่ยม
ป.2/7